top of page

燈具特色

 • 優異的照明效率與低轉換流失率
 • 可用於危險區域、海事照明環境或高溫環境
 • 亦可做為油槽/桶槽燈使用

 

適用區域

 • Zone 1 & Zone 2
 • Zone 21 & Zone 22
 • Class I, Division 1 (Groups B, C and D)
 • Class I, Division 2 (Groups A, B, C and D)
 • Class II, Division 1 (Groups E, F and G)
 • Class III

 

*請下載目錄瞭解產品詳細資訊

防爆LED燈 L1105 (COB)

 • 防護等級 - IP67 / NEMA 6

   

  IECEx 認證

  • Ex d IIB + H2 T6...T4 Gb
  • Ex tb IIIC T108˚C Db

   

  ATEX 認證

  • II 2 G Ex d IIB + H2 T6...T4 Gb
  • II 2 D Ex tb IIIC T108˚C Db

   

  UL 認證

  • UL844 - Class I, Division 1 (Groups B, C and D) / Class I, Division 2 (Groups A, B, C and D) / Class II, Division 1 (Groups E, F and G) / Class III
  • UL1598

   

  TS 認證

  • Ex d IIB + H2 T5 Gb
  • Ex tb IIIC T110˚C Db

   

  GB 認證

  • Ex d IIB + H2 T5...T4 Gb
  • DIP A21 TA T108˚C

   

  ABS認證

  • ABS認證僅適用於一般海事照明
RoHS
bottom of page