top of page

燈具特色

 • 使用省電燈泡
 • 防護等級 IP67
 • 通過1000小時鹽霧測試

 

適用區域

 • Zone 2
 • Zone 21 & Zone 22

 

*請下載目錄瞭解產品詳細資訊

防爆LED燈 L1605B (省電燈泡)

 • 防護等級 - IP67 / NEMA 6

   

  TS 認證

  • Ex nR IIC T5 Gc
  • Ex tb IIIC T100˚C Db
RoHS
bottom of page